Image

Všeobecné obchodné podmienky športového centra Retro sport & wellness, Nevädzová 6, 821 01 Bratislava

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Pre účely týchto obchodných podmienok sa rozumie:

 • Prevádzkovateľom je SPORT RETRO, s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava 821 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, Vložka č. 59150/B zastúpená Ing. Michal Lukačovič, konateľ
 • „užívateľ“ – fyzická osoba staršia, ako 16 rokov, ktorá je na základe zmluvy oprávnená k opakovanému alebo k jednorazovému využívaniu služieb poskytovaných prevádzkovateľom
 • „zodpovedná osoba“ – je zamestnanec prevádzkovateľa, alebo iná poverená osoba, zodpovedná za dohľad nad využívaním služieb zo strany užívateľa. Konaním prevádzkovateľa sa podľa týchto podmienok rozumie aj konanie zodpovednej osoby.
 • „prevádzkový poriadok“ – súhrn práv a povinností užívateľa v priestoroch, ktorý je vypracovaný prevádzkovateľom a mimo iného stanovuje bližšie podmienky poskytovania služieb  s ktorými je užívateľ prostredníctvom zodpovednej osoby oboznámený pri prvom vstupe do priestorov. Obsahom prevádzkového poriadku sú aj bezpečnostné predpisy, ktoré slúžia na ochranu života a zdravia platné a účinné v dobe využívania služieb užívateľom. Užívateľ je povinný riadiť sa týmito nariadeniami. Prevádzkový poriadok je k nahliadnutiu všetkým užívateľom v priestoroch športového centra. Užívateľ svojím vstupom do priestorov potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil so všetkým ustanoveniami prevádzkového poriadku a že je s nimi uzrozumený.
 • „zmluva“ – písomná zmluva o súkromnom členstve medzi prevádzkovateľom a užívateľom
 • „ročné členstvo“ – je platba za balíček pre člena
 • „kreditná karta“ – je platba za kredit, ktorý je možné využívať za služby a tovar
 • „hosť“ – osoba, využívajúca služby poskytnuté prevádzkovateľom jednorazovo
 • „športové centrum“ – všetky priestory prevádzky RETRO SPORT & WELLNESS

1.2. Prevádzkovateľ poskytuje užívateľovi služby za odplatu v zmysle cenníka služieb, podľa prevádzkového poriadku a obchodných podmienok

2. Členstvo

2.1. Členstvo a tomu zodpovedajúce práva a povinnosti, ako poskytovateľa tak aj užívateľa vznikajú uzavretím písomnej zmluvy o členstve (ďalej len „zmluva“)
2.2. Zmluvu je oprávnená uzavrieť osoba staršia, ako 18 rokov. U osôb mladších je potrebné zastúpenie zákonného zástupcu.
2.3. Prevádzkovateľ vydá užívateľovi po úhrade sumy platnej v cenníku prevádzkovateľa členskú kartu. Platba je možná v hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom na účet na základe vystavenej faktúry prevádzkovateľom. Predloženie klubovej karty užívateľom zodpovednej osobe je podmienkou vstupu do priestorov športového centra a čerpania poskytovaných služieb. V prípade straty, alebo odcudzenia je užívateľ bezodkladne povinný o tejto skutočnosti informovať prevádzkovateľa prostredníctvom zodpovednej osoby. Pre tento prípad môže užívateľ požiadať o duplikát členskej karty za jednorazový poplatok v zmysle platného cenníka. Prevádzkovateľ je povinný pôvodnú kartu zablokovať, aby sa predišlo jej zneužitiu. Užívateľ je povinný členskú kartu chrániť pred poškodením, zničením a zneužitím.
2.4. Užívateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú na majetku prevádzkovateľa, ako aj na zdraví tretích osôb nachádzajúcich sa v priestoroch. Užívateľ sa zaväzuje takto vzniknutú škodu nahradiť v plnom rozsahu.
2.5. Všetky platobné povinnosti súvisiace s členstvom nesie užívateľ.
2.6. Bližšie ustanovenia, práva a povinnosti ako užívateľa, tak prevádzkovateľa k členstvu sú uvedené v samostatnom dokumente „Zmluva o členstve“, ktorý je podpísaný oboma zmluvnými stranami.
2.7. V prípade nevyužitia členstva nemá užívateľ právo požadovať od prevádzkovateľa žiadne finančné protiplnenie (ani vrátenie časti úhrady za členstvo).
2.8. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri závažnom porušení povinností zo strany užívateľa. Týmto sa rozumie: uvedenie nepravdivých informácií o svojej osobe pri uzatváraní zmluvy, opakované porušovanie ustanovení zmluvy, nerešpektovanie prevádzkového poriadku, bezpečnostných a iných predpisov, pokynov zodpovednej osoby, alebo pri zavinenom spôsobení škody na majetku prevádzkovateľa, prípadne škody na zdraví tretích osôb nachádzajúcich sa v priestoroch.

3. Úhrady a doba trvania zmluvy

3.1. Pri zmluve na dobu určitú (jeden mesiac, 6 mesiacov, 12 mesiacov) je užívateľ oprávnený využívať poskytované služby len po dobu platného zmluvného vzťahu. 3.2. Počas viazanosti nie je umožnené užívateľovi zmluvu vypovedať. 3.3. Členstvo nie je prenosné na tretiu osobu. 3.4. Na základe písomnej žiadosti užívateľa je možné zo zdravotných dôvodov zmluvu prerušiť a to maximálne na dobu dva mesiace. Užívateľ je povinný k žiadosti priložiť zdravotný záznam. Členstvo je možné prerušiť len jeden krát za 12 mesiacov. 3.5. V prípade kreditnej karty je užívateľ povinný uhradiť vstupný poplatok podľa aktuálneho cenníka. Kredit, ktorý si užívateľ nabije na kartu nie je prevádzkovateľom nijako obmedzený. 3.6. Kredit, ktorý je na kreditnú kartu pripísaný je nevratný. Užívateľ ho môže využiť na akékoľvek služby alebo tovar poskytnutý prevádzkovateľom. 3.7. V prípade nevyužitia kreditu je možné tento previesť na tretiu osobu po schválení prevádzkovateľom. 3.8. V prípade, že kreditná karta nie je využívaná viac ako 12 mesiacov je prevádzkovateľ oprávnený tento kredit zrušiť. Takto zrušený kredit v plnej výške prepadá v prospech prevádzkovateľa. 3.9. Úhradu za členstvo je užívateľ povinný uhradiť v hotovosti, kartou alebo bankovým prevodom. Za úhradu sa považuje pripísanie prostriedkov na účet prevádzkovateľa.

4. Multisport karta

4.1. Prevádzkovateľ je povinný umožniť vstup do priestorov športového centra všetkým užívateľom Multisport karty (ďalej len „karty“) na základe dohody medzi spoločnosťami SPORT RETRO, s.r.o a BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. 4.2. Držiteľ karty je povinný sa pred vstupom do priestorov športového centra zaregistrovať. Pri registrácii je povinný uhradiť jednorazový poplatok za členskú kartu a za kredit, ktorý slúži, ako depozit v prípade nevyužitia rezervovanej služby podľa platného cenníka. 4.3. Držiteľ karty môže využívať nasledovné služby:

 • Fitness
 • Skupinové cvičenia
 • Wellness
 • Bedminton (v časoch 6:00 – 17:00, 20:00 – 21:00)
 • Sqash
 • Stolný tenis
 • Tenis (v mesiacoch Máj – September)

5. Rezervácia služieb

5.1. Rezerváciu všetkých služieb je možné urobiť sedem dní vopred.
5.2. Všetky služby poskytované prevádzkovateľom si užívateľ môže rezervovať v prípade, že má na svojej kreditnej karte dostatočný kredit, resp. má riadne uhradené členstvo. Rezerváciu je možné vykovať cez rezervačný systém, telefonicky alebo emailom.
5.3.Rezerváciu je možné bezplatne zrušiť 12 hodín vopred pokiaľ ide o služby tenis, bedminton, squash, stolný tenis a floorball a 6 hodín pokiaľ ide o skupinové cvičenia. V prípade nedodržania tohto času užívateľom mu bude účtovaný poplatok v plnej výške podľa platného cenníka.

6. Ďalšie ustanovenia

6.1. Užívateľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s obchodnými podmienkami a prevádzkovým poriadkom, bezpečnostnými a inými predpismi, že je mu dostatočne známy jeho zdravotný stav pričom tento ani čiastočne nebráni vo využívaní služieb prevádzkovateľa. V prípade pochybností užívateľa, je tento povinný oznámiť takúto skutočnosť zodpovednej osobe.
6.2. Užívateľ je povinný radiť sa pri využívaní služieb prevádzkovateľa pokynmi zodpovednej osoby, všeobecnými obchodnými podmienkami, prevádzkovým poriadkom, bezpečnostnými a inými predpismi. Užívateľ je povinný správať sa v priestoroch ohľaduplne, nenarušovať pokojnú atmosféru, zaobchádzať šetrne so všetkým zariadením a rešpektovať pokyny zamestnancov.
6.3. Užívateľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi stratou zapožičaného športového náčinia, uterákov, kľúčov a pod. V prípade, že svojím konaním, spôsobí užívateľ škodu prevádzkovateľovi, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením §420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
6.4. Zodpovednosť prevádzkovateľa za škodu vzniknutú užívateľovi alebo iným osobám pri poskytovaní služieb sa riadi platným právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložený v priestoroch športového centra.
6.5. Užívateľ je povinný pri odchode skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú. Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe násilne otvoriť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú. Prevádzkovateľ má povinnosť max. 14 dní, veci nájdené v takto otvorenej skrinke skladovať. Rovnako tak, je povinný skladovať 14 dní aj veci zabudnuté v priestoroch športového centra.
6.6. Užívateľ má pri vstupe povinnosť za vydaný kľúč poskytnúť prevádzkovateľovi zálohu podľa platného cenníka. Táto záloha mu bude v pri odchode vrátená. V prípade, že užívateľ svojím konaní poškodí, alebo zničí poskytnutý kľúč alebo zámok na skrinke záloha prepadá v prospech prevádzkovateľa.
6.7. Užívateľ nie je oprávnený uplatňovať od prevádzkovateľa akékoľvek nároky z dôvodov primeraných a odôvodnených obmedzení prevádzky priestorov centra (športové, spoločenské, či iní akcie)
6.8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť prevádzku priestorov centra alebo skrátiť prevádzkovú dobu v odôvodnených prípadoch. Užívateľovi v tomto prípade nevzniká nárok na vrátenie vstupného, úhrady za členstvo, inej platby, akúkoľvek inú finančnú kompenzáciu alebo poskytnutie náhradného plnenia.
6.9. V prípade, že dôjde k poruche dodávky vody, alebo elektrickej energie nemá užívateľ právo požadovať zľavu na vstupnom alebo požadovať bezplatné čerpanie služby za predpokladu, že bol o vzniknutej situácií informovaný vopred (pred vstupom) do priestorov zodpovednou osobou.
6.10. Do priestorov je zakázaný vstup osobám so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne vykonávať športovú alebo inak fyzicky namáhavú činnosť, osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, osobám v znečistenom alebo zjavne nevhodnom oblečení, osobám, ktorým prevádzkovateľ udelil zákaz vstupu do priestorov. Prevádzkovateľ a ním poverené osoby, sú oprávnení takéto osoby vyzvať, aby priestory centra opustili.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Práva a povinnosti zmluvou alebo týmito podmienkami vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných podľa právneho poriadku SR najmä Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
7.2. Užívateľ prehlasuje, že sa na všetkých činnostiach v priestoroch prevádzkovateľa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, je zdravý telesne aj duševne a je schopný cvičenie absolvovať. Pred každým cvičením zváži svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobí druh a náročnosť a dĺžku cvičenia.
7.3. Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby prevádzkovateľa. Tieto údaje sa prevádzkovateľ zaväzuje neposkytnúť tretím stranám a zaväzuje sa, že s nimi bude nakladať v súlade so Zákonom o ochrane údajov č. 428/2002 Z.z. v platnom znení.

© RETRO SPORT AND WELLNESS